Etikrådet

Etikrådet är Sveriges Psykologförbunds organ för yrkesetiska frågor med både en rådgivande och en utredande funktion.

 

Så här arbetar Etikrådet

Etikrådets arbete grundar sig på stadgar antagna vid 1998 års kongress i Sveriges Psykologförbund samt på de yrkesetiska principer som fastställts inom de nordiska psykologförbunden samfällt.

Etikrådet arbetar för att höja den yrkesetiska medvetenheten hos psykologer, dels genom att deltaga i diskussioner inom olika psykologgrupper och identifiera yrkesspecifika etiska dilemman, dels genom att stå till förfogande för telefonrådgivning kring yrkesetiska frågeställningar.

Etikrådet står också till förfogande för klienter, patienter och andra berörda, som vill diskutera frågor av yrkesetisk karaktär, med avseende på en viss psykologs agerande.Till Etikrådet kan klagomål ställas mot psykologers yrkesetiska handlande. Anmälan kan göras av såväl medlem som av icke-medlem. 

Det är viktigt att känna till att etikrådet inte är någon beslutsfattande myndighet. Etikrådets handläggning av klagomål syftar inte till att dra tillbaka psykologens yrkeslegitimation eller fatta andra typer av beslut om påföljder. Etikrådets arbete har som mål att föra en yrkesetisk diskussion med den anmälda psykologen. 

Det är myndigheten IVO, Inspektionen för vård- och omsorg, som är ansvarig enligt lag att utöva tillsyn över psykologerna och IVO kan i sin tillsyn agera för att återkalla psykologens legitimation. Om du vill göra en anmälan till IVO kan du läsa mer på IVO:s hemsida, www.ivo.se . Även vårdgivarna har ett ansvar för sin personal och du kan även vända dig dit.

Etikrådet behandlar bara ärenden som rör medlemmar i förbundet.

Anmälan till Etikrådet

Om du som klient, patient eller annan berörd vill inge klagomål på en viss psykolog går det till på följande sätt:

1. Skriv en kortfattad redogörelse för det agerande, som du vill klaga på och försök precisera i vilket/vilka avseenden,du anser att psykologen brustit i sin yrkesmässiga etik (psykologers yrkesetiska principer finns att läsa på hemsidan eller kan rekvireras från Sveriges Psykologförbund).

Obs! Det är viktigt att du anger psykologens för- och efternamn och om möjligt också de kontaktuppgifter du har till psykologen, som t.ex. arbetsplats, adress, mailadress, telefonnummer så att vi kan kontakta psykologen ifråga. Etikrådet kan inte handlägga ett anmälningsärende om vi inte kan identifiera vem anmälan riktas mot.

Klagomålet skickas till

Sveriges Psykologförbund
Etikrådet 
Box 3287
103 65 Stockholm

Klagomålet behandlas med sekretess.

2. Om psykologen ifråga är medlem i Sveriges Psykologförbund och om det inte förflutit mer än två år från det aktuella skeendet tar sig Etikrådet an klagomålet.

3. Etikrådet inhämtar skriftligt tillstånd från den klagande att översända en kopia på klagomålet till berörd psykolog. Till klagomålet bilägges en begäran från Etikrådet att vederbörande psykolog skall kontakta utsedd etikrådsledamot inom tre veckor för att telefonledes diskutera de yrkesetiska principer, som Etikrådet anser att klagomålet aktualiserat.

4. En yrkesetisk diskussion förs vid ett eller flera tillfällen med berörd psykolog i syfte att uppnå ett yrkesetiskt reflekterande kring de omständigheter, som föranlett klagomålet.

5. Om det yrkesmässiga agerandet är synnerligen graverande ur en etisk synvinkel kan Etikrådet hänföra klagomålet till Sveriges Psykologförbunds styrelse för bedömning av eventuell uteslutning (eller varning härför) ur förbundet.

Information om vår personuppgiftshantering i samband med handläggningen av klagomålsärenden hittar du under rubriken Personuppgiftshantering ovan.

Etikrådet

Ordförande
Patrik Lind
patrik.lind@psykologforbundet.se
0731-50 16 88

Vice ordförande
Linda Richter Sundberg
linda.richter.sundberg@psykologforbundet.se
070-414 6844

Ledamöter
Åsa Prestby-Magnusson
Tel: 0703-196 625

Bo Hejlskov Elvén
bo@hejlskov.se
Tel: 0706-525 113

Joel Rutschman
joel.rutschman@psykologforbundet.se
073-028 91 97

Anita Wäster
anita.waster@psykologforbundet.se
Tel: 0736-222 456