Etikrådet

Etikrådet är Sveriges Psykologförbunds organ för yrkesetiska frågor med både en rådgivande och en utredande funktion.

Till Etikrådet kan klagomål ställas mot psykologers yrkesetiska handlande. Anmälan kan göras av såväl medlem som av icke-medlem.
Etikrådet behandlar bara ärenden som rör medlemmar i förbundet.

Så här arbetar Etikrådet

Etikrådets arbete grundar sig på stadgar antagna vid 1998 års kongress i Sveriges Psykologförbund samt på de yrkesetiska principer som fastställts inom de nordiska psykologförbunden samfällt.

Etikrådet arbetar för att höja den yrkesetiska medvetenheten hos psykologer, dels genom att deltaga i diskussioner inom olika psykologgrupper och identifiera yrkesspecifika etiska dilemman, dels genom att stå till förfogande för telefonrådgivning kring yrkesetiska frågeställningar.

Etikrådet står också till förfogande för klienter, patienter och andra berörda, som vill diskutera frågor av yrkesetisk karaktär, med avseende på en viss psykologs agerande.

Anmälan till Etikrådet

Om du som klient, patient eller annan berörd vill inge klagomål på en viss psykolog går det till på följande sätt:

1. Skriv en kortfattad redogörelse för det agerande, som du vill klaga på och försök precisera i vilket/vilka avseenden,du anser att psykologen brustit i sin yrkesmässiga etik (psykologers yrkesetiska principer finns att läsa på hemsidan eller kan rekvireras från Sveriges Psykologförbund).
Klagomålet skickas till
Etikrådet
Sveriges Psykologförbund
Box 3287
103 65 Stockholm
Klagomålet behandlas med sekretess.

2. Om psykologen ifråga är medlem i Sveriges Psykologförbund och om det inte förflutit mer än två år från det aktuella skeendet tar sig Etikrådet an klagomålet.

3. Etikrådet inhämtar skriftligt tillstånd från den klagande att översända en kopia på klagomålet till berörd psykolog. Till klagomålet bilägges en begäran från Etikrådet att vederbörande psykolog skall kontakta utsedd etikrådsledamot inom tre veckor för att telefonledes diskutera de yrkesetiska principer, som Etikrådet anser att klagomålet aktualiserat.

4. En yrkesetisk diskussion förs vid ett eller flera tillfällen med berörd psykolog i syfte att uppnå ett yrkesetiskt reflekterande kring de omständigheter, som föranlett klagomålet.

5. Om det yrkesmässiga agerandet är synnerligen graverande ur en etisk synvinkel kan Etikrådet hänföra klagomålet till Sveriges Psykologförbunds styrelse för bedömning av ev. uteslutning (eller varning härför) ur förbundet.

Information om vår personuppgiftshantering i samband med handläggningen av klagomålsärenden hittar du under rubriken Personuppgiftshantering ovan.

Kontakt

Ordförande
Kristina Taylor

kristina@skolpsykologen.se
Tel: 0760-088 653

Vice ordförande
Birgitta Johansson Niemelä
Tel: 070-698 4110

Ledamöter
Patrik Lind
patrik.l.lind@sll.se
0731-50 16 88

Åsa Prestby -Magnusson
Tel: 
0703-196 625

Bo Hejlskov Elvén
bo@hejlskov.se
Tel: 0706-525 113

Anita Wäster
anita.waster@clurium.se
Tel: 0736-222 456