Nationell målbeskrivning

Nationell målbeskrivning för Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård (antagen 2007, uppdaterad 2020)


 Värdegrund

Alla barn har rätt till goda och trygga uppväxtvillkor.


Verksamhetsmål

Ur ett folkhälsoperspektiv främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna.


Övergripande strategi

Verksamheten tillför övriga primärvården och samverkanspartners ett psykologiskt
perspektiv på barnets och föräldraskapets utveckling.

Verksamheten ansvarar vid behov för riktade insatser till målgruppen.


Arbetssätt

Utgångspunkt är ett salutogent förhållningssätt där skyddsfaktorer stärks genom hög tillgänglighet med tidiga och korta insatser.

Metod och inriktning ska vara i nära samklang med övrig MHV/BHV och stå för
förebyggande insatser av psykologisk karaktär.

Arbetet karaktäriseras i hög grad av ett eklektiskt förhållningssätt d v s val av insats
sker utifrån vad situationen kräver och i enlighet med vetenskap och väl beprövad
erfarenhet.

Uppdrag för psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård

 


Arbetsuppgifter

 

Hälsofrämjande och förebyggande insatser inom mödrahälsovård och barnhälsovård

Hälsofrämjande och förebyggande insatser för individ och familj

Konsultation till personal angående universellt och riktat arbete

 • Tillfälle att reflektera över det egna arbetet
 • Ökad kunskap
 • Ökad skicklighet
 • Bidra till att behålla ett professionellt arbetssätt
 • Diskussion angående handläggning av enskilda ärenden

Metodutveckling

 • Revision av lokala riktlinjer och rutiner
 • Initiera och implementera nya arbetsmetoder
 • Uppföljning och utvärdering
 • Föräldrastöd i grupp

Sakkunnigutlåtande/Information      

 • Expertutlåtanden
 • Remissinstans
 • Påverka samhället i en för barnfamiljer gynnsam riktning

Fortbildning

 • Kartlägga fortbildningsbehov
 • Planera fortbildning
 • Arrangera och genomföra fortbildning
 • Förmedla ny kunskap

Samverkan

 • Verka för god samverkan samt vidareutveckla samarbetsformer med interna och externa verksamheter

Psykologiska interventioner

 • Bedömning
 • Behandling

Föräldrakonsultationer

 • Vägleder i upplevda problem kring barnet
 • Vägleder i upplevda problem i föräldraskapet 

Föräldrastöd i grupp

 • Föräldragrupper inom MHV
 • Föräldragrupper inom BHV
 • Initiera och delta i riktade föräldragrupper

Kunskapsöverföring/Information

 • Kontakt med media
 • Öppna föreläsningar

Barnbedömningar på BHV-nivå

 • Utvecklingsanamnestiskt samtal
 • Observation
 • Generell utvecklingsbedömning

Samarbete

 • Interna aktörer
 • Externa aktörer

Vidareremittering till annan instans


Villkor för verksamheten

 

Riktlinjer


Verksamheten ska utgå från det övergripande samhällsuppdrag som givits till mödrahälsovården och barnhälsovårdenen i:
 
"Hälso- och sjukvårdslagen”. (1982:763)
”Konventionen om barns rättigheter”. FN, 1989
”Kvalitetssäkring av barnhälsovården. Att skydda skyddsnätet”. Socialstyrelsen, 1994:19
”Stöd i föräldraskapet”. SOU 1997:161
”Yrkesetiska principer för psykologer i Norden" Sveriges Psykologförbund, 1998
"Barnhälsovårdens betydelse för barns hälsa - en analys av möjligheter och begränsningar i ett framtidsperspektiv”. A state of the Art Document, Medicinska forskningsrådet (MFR), 1999
”Föräldrastöd - en vinst för alla”. SOU 2008:131
”Vägledning för barnhälsovården”. Socialstyrelsen, 2014
Patientlagen (2014:821). Socialdepartementet, 2014
ARG-rapport nr 59, "Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv Hälsa" SFOG, 2016
Primärvårdens strategiska mål och gemensamma värdegrund.
Verksamhetsbeskrivning för lokal mödrahälsovård
Verksamhetsbeskrivning för lokal barnhälsovård

 


Psykologens behörighet och kompetens

Legitimerad psykolog med fördjupade kunskaper i konsultationsmetodik, utvecklingspsykologi, graviditetspsykologi, föräldraskapets psykologi, hälsopsykologi och psykoterapeutiska metoder anpassade till mödrahälsovårds- och barnhälsovårdsarbete.
Psykologen ska kunna göra barnbedömningar på BHV-nivå.

 

Förutsättningar

Behovet är beräknat till en heltids psykologtjänst för ett underlag på högst 2 000
barn och 300 gravida. Arbetet inom mödrahälsovården bör uppgå till minst en tredjedel
av arbetstiden. Skillnader i befolkningsstruktur som påverkar behovet av antal
psykologtjänster är: områdets geografiska utsträckning, socioekonomisk karaktär och
omflyttning i området, hög andel utlandsfödda föräldrar, låg utbildningsnivå samt
antalet MVC/BMM, BVC och antalet anställda.
Extern handledning.
Egen kompetensutveckling.
Mandat att delta i formellt kollegialt nätverk.